آمار بازدیدکنندگان

2
230
442027

واحدهای درسی وطول مدت تحصیلی

تعداد واحد

ماده 10: تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

دوره هاي كارداني: بين 68 تا 72 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته‌هاي فني و مهندسي: 130 تا 135 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي: 130 تا 140 واحد

دوره كارشناسي ناپيوسته: 67 تا 70 واحد

دوره كارشناسي ارشد پيوسته: 172 تا 182 واحد

ماده 11: هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .

تبصره 4: در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد ، حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 5 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها