آمار بازدیدکنندگان

1
375
415527

واحدهای درسی وطول مدت تحصیلی

تعداد واحد

ماده 10: تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

دوره هاي كارداني: بين 68 تا 72 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته‌هاي فني و مهندسي: 130 تا 135 واحد

دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي: 130 تا 140 واحد

دوره كارشناسي ناپيوسته: 67 تا 70 واحد

دوره كارشناسي ارشد پيوسته: 172 تا 182 واحد

ماده 11: هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1: در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3: اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند .

تبصره 4: در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي داشته باشد ، حتي اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 5 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها