آمار بازدیدکنندگان

1
226
303137

کارکنان

مدیر

نام و نام خانوادگی: دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

سمت: مدیر امور آموزشي

معاون

نام و نام خانوادگی: زهرا خواجوی

سمت: معاون مدیر امور آموزشي 

خدمات آموزش

 1. نام و نام خانوادگی: عاطفه رستم پور

  سمت: کارشناس خدمات آموزش

 2. نام و نام خانوادگی: زهره محمدی

  سمت: کارشناس خدمات آموزش

 

اداره امتحانات

1. نام و نام خانوادگی: مهری آنجفی

سمت: کارشناس اداره امتحانات

 

2. نام و نام خانوادگی: زهرا منصوري

سمت: کارشناس اداره امتحانات

 

  

اداره امور دانش آموختگان

 1. نام و نام خانوادگی: مریم بیاتی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

 2. نام و نام خانوادگی: اعظم سمیعی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

  3.لیلا محمدی نسب

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

   

 دفتر مدیر کل

نام و نام خانوادگی: مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

 

دبیرخانه آموزش

نام و نام خانوادگی: حشمت ا... جودکی

سمت: مسؤول دبیرخانه آموزش

  

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها