آمار بازدیدکنندگان

4
200
352820

کارکنان

مدیر

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم: 32770099

معاون

خانم زهرا خواجوی

تلفن مستقيم: 32760105 و داخلي 237

خدمات آموزش

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور

خانم زهره محمدی

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 235
بايگاني جاري: خانم نسرين فراهاني داخلي 315
 
اداره امتحانات

1.خانم مهری آنجفی

2.خانم زهرا منصوري

تلفن مستقيم: 32767304 و داخلي 239

 

  

اداره امور دانش آموختگان

رئيس اداره دانش‌آموختگان: آقاي حسام‌الدين شيخي مهرآبادي

تلفن مستقيم: 32621382

كارشناسان اداره دانش آموختگان:

خانم مريم بياتي

خانم اعظم سميعي

خانم ليلا محمدي‌نسب

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 236

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي: آقاي محمدمهدي گلستاني

تلفن مستقيم: 32761006
بايگاني اداره دانش‌آموختگان: آقاي سيدقاسم حسيني
تلفن داخلي: 211


 دفتر مدیر کل

آقاي مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

تلفن مستقيم: 32770099 و داخلي: 220

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی

تلفن مستقيم: 32774031 و داخلي 289

  

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 

در صورت عدم مراجعه و رفع نشدن مشكل معافيت

 

تحصيلي، در انتخاب واحد نيمسال 961

 

دچار مشكل خواهند شد.

اطلاعيه‌هاي آموزشي

 • نظر به مصوبه هيئت امناء دانشگاه اراك؛

   

  دانشجويان عزيز تنها سه ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل فرصت

   

  دارند نسبت به تسويه حساب با دانشگاه اقدام نمايند.

   

  بديهي است افرادي كه در موعد مقرر مراجعه ننمايند، طبق مصوبه

   

  مشمول پرداخت جريمه خواهند گرديد.

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها