آمار بازدیدکنندگان

2
184
495479

کارکنان

مدیــر كل آموزش

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم:

 معـاون

خانم زهرا خواجوی شماره تماس: 1354 3262

 

اداره خدمات آموزشي

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور شماره تماس: 1360 3262

بايگاني جاري: خانم نسرين فراهاني شماره تماس: 1366 3262
 
اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی   شماره تماس: 1370 3262

خانم زهره محمدي   شماره تماس: 1372 3262

 

 اداره امور دانش آموختگان

كارشناسان:

خانم ليلا محمدي‌نسب  شماره تماس: 1380 3262

خانم مريم بياتي           شماره تماس: 1382 3262

آقاي رسول عباسي      شماره تماس: 1384 3262

 

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي: آقاي عليرضا بهراميان

شماره تماس: 1356 3262
بايگاني اداره دانش‌آموختگان: آقاي سيدقاسم حسيني
شماره تماس: 1386 3262
  دفتر مدیر کل

آقاي مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

تلفن مستقيم: 1350 3262

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی

تلفن مستقيم: 1358 3262

  

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها