آمار بازدیدکنندگان

3
142
384965

کارکنان

مدیر

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم: 32770099

معاون

خانم زهرا خواجوی

تلفن مستقيم: 32760105 و داخلي 237

خدمات آموزش

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور

خانم زهره محمدی

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 235
بايگاني جاري: خانم نسرين فراهاني داخلي 315
 
اداره امتحانات

1.خانم مهری آنجفی

2.خانم زهرا منصوري

تلفن مستقيم: 32767304 و داخلي 239

 

  

اداره امور دانش آموختگان

رئيس اداره دانش‌آموختگان: آقاي حسام‌الدين شيخي مهرآبادي

تلفن مستقيم: 32621382

كارشناسان اداره دانش آموختگان:

خانم مريم بياتي

خانم اعظم سميعي

خانم ليلا محمدي‌نسب

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 236

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي: آقاي محمدمهدي گلستاني

تلفن مستقيم: 32761006
بايگاني اداره دانش‌آموختگان: آقاي سيدقاسم حسيني
تلفن داخلي: 211


 دفتر مدیر کل

آقاي مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

تلفن مستقيم: 32770099 و داخلي: 220

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی

تلفن مستقيم: 32774031 و داخلي 289

  

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها