آمار بازدیدکنندگان

2
67
536760

کارکنان

مدیــر كل آموزش

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم: 32621352

 معـاون

خانم زهرا خواجوی شماره تماس: 1354 3262

 

اداره خدمات آموزشي

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور شماره تماس: 1360 3262

خانم مريم محمدي     شماره تماس: 1362 3262
خانم نسرين فراهاني (بايگاني جاري): شماره تماس: 1366 3262
 
اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی   شماره تماس: 1370 3262

خانم زهره محمدي   شماره تماس: 1372 3262

 

 اداره امور دانش آموختگان

كارشناسان:

خانم ليلا محمدي‌نسب شماره تماس: 1380 3262

خانم مريـم بيــاتي       شماره تماس: 1382 3262

آقاي رسول عباسي     شماره تماس: 1384 3262

بايگاني اداره دانش‌آموختگان:
آقاي سيدقاسم حسيني شماره تماس: 1386 3262

 

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي

آقاي عليرضا بهراميان شماره تماس: 1356 3262

 
مسئول دفتر مدير امور آموزشي
آقاي مهدی محمودی فراهاني تلفن مستقيم: 1350 3262

 

كارشناس امور مشمولين

خانم نيلوفر اماني   تلفن مستقيم: 1364 3262

 

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی تلفن مستقيم: 1358 3262

  

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها