آمار بازدیدکنندگان

2
221
442018

پذيرش واحدهاي درسي

پذيرش واحدهاي درسي

ماده63: معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلا در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانيده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

  1. دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجا ز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.
  2. دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
  3. تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.
  4. محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

تبصره 2: نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3: به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها