آمار بازدیدکنندگان

1
371
415523

نام نویسی

نام نویسی

ماده 2: پذيرفته‌شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت‌هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي‌شود، براي نام‌نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام‌نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نيمسال، در زماني كه دانشگاه اعلام مي‌كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی به اين مفهوم است كه در صورت تأخير و يا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي‌شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداري از نام‌نويسي، با دلايل مستند، به طور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها