آمار بازدیدکنندگان

2
218
380799

نام نویسی مشروط

نام نویسی مشروط

ماده 27: ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي ، كتبا اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر ، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 28: دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها