آمار بازدیدکنندگان

1
377
415529

نام نویسی مشروط

نام نویسی مشروط

ماده 27: ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي ، كتبا اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر ، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 28: دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها