آمار بازدیدکنندگان

2
242
442039

ميانگين نمرات

ميانگين نمرات

ماده 26: در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال ودر پايان دوره تحصيلي ، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي‌شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.

تبصره 2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراندن ، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود،به همين نحو نمرات دانشجو ، در نيمسالي كه الزاما كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند ، و كسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جرو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها