آمار بازدیدکنندگان

4
402
415554

ميانگين نمرات

ميانگين نمرات

ماده 26: در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال ودر پايان دوره تحصيلي ، ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

تبصره 1: براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي‌شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است (اعم از ردي يا قبولي) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.

تبصره 2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراندن ، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود،به همين نحو نمرات دانشجو ، در نيمسالي كه الزاما كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند ، و كسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جرو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها