آمار بازدیدکنندگان

1
360
415512

معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی

ماده 20: ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

ماده 21: معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.

ماده 22: حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هز يك از دروس الزامي مردود شود ، در اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كيه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها