آمار بازدیدکنندگان

1
211
380792

معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی

ماده 20: ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

ماده 21: معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.

ماده 22: حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هز يك از دروس الزامي مردود شود ، در اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كيه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها