آمار بازدیدکنندگان

1
364
415516

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی

ماده 33:دانشجو مي‌تواند در هر يك از دوره‌هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته براي دو نيمسال متوالی یا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره: مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو درهردوره محسوب مي‌شود.

ماده 34:تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذي ربط قبل از اتمام مهلت نام‌نويسي، موافقت يا عدم موافقت با در خواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها