آمار بازدیدکنندگان

2
217
442014

مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی

ماده 33:دانشجو مي‌تواند در هر يك از دوره‌هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته براي دو نيمسال متوالی یا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره: مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو درهردوره محسوب مي‌شود.

ماده 34:تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذي ربط قبل از اتمام مهلت نام‌نويسي، موافقت يا عدم موافقت با در خواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها