آمار بازدیدکنندگان

1
363
415515

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37: دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت ، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها