آمار بازدیدکنندگان

2
214
380795

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37: دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت ، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها