آمار بازدیدکنندگان

2
68
536761

مدير كل آموزش

مدیر امور آموزشي

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

سمت: مدیر امور آموزشي

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم: 32770099-086

تلفن داخلی: 232-4-32777400

پست الکترونیک : m-bodaghifard@araku.ac.ir

 

شرح وظایف

 • نظارت بر اجراي مقررات آيين نامه ها و مصوبه هاي آموزشي درمقطع كارشناسي و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه
 • برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري
 • امورمربوط به دانش آموختگي و فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه
 • امورمربوط به مهماني و انتقالي دانشجويان درمقطع كارشناسي
 • امورمربوط به بررسي و پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه اراك
 • بررسي گواهي هاي پزشكي دانشجويان بيمار در جلسه كميسيون پزشكي
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسريع در روند امورآموزشي دانشجويان
 • ارسال بخشنامه هاي وزارتي به دانشكده ها
 • تهيه گزارش حق التدريس اساتيدكلاسي و پايان نامه اي اعضاء هيأت علمي و مدعو دانشگاه
 • بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته و يا گروه جديد جهت طرح ئر شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسي پرونده دانشجويان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شوراي آموزشي
 • مكاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ايجاد رشته جديد - بررسي ظرفيت دانشكده ها جهت پذيرش دانشجو
 • برگزاري جلسات با راهبر سيستم و مسئول آمار دانشگاه - تهيه آمار رشته هاي تحصيلي
 • ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي - بررسي و رفع اشكال كارنامه دانشجويان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي
 • پیشنهاد تقويم آموزشي جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات هر ترم با همكاري دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن
 • امضاء و تأييد مكاتبات دانشجويان و...

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها