آمار بازدیدکنندگان

2
237
442034

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

مصوب جلسه 347 مورخ 27/7/1376 شورای عالی برنامه ریزی

(پیوست آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 شورایعالی برنامه ریزی)

تمام مواد آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي مصوب جلسه 339 ارديبهشت ماه 1376 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي براي دانشجويان دوره شبانه نيز لازم‌الاجرا است. جز در 4 مورد زير كه به صورت تبصره الحاقي به مواد مربوط در آئين نامه فوق اضافه مي‌شود.

  1. تبصره الحاقي به ماده 1: به هنگام نام‌نويسي در هر نيمسال تحصيلي، پرداخت شهريه به دو صورت ثابت و متغير، برابر تعرفه‌هاي مصوب هيأت امناي دانشگاه يا مراجع قانوني، براي دانشجويان شبانه و پيام‌نور، علاوه بر ساير شرايط الزامي‌است.
  2. تبصره الحاقي به ماده 11: حداقل واحد انتخابي براي دانشجويان شبانه در هر نيمسال تحصيلي، 10 واحد است و در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل واحد معاف است
  3. تبصره الحاقي به ماده 13: حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي شبانه، براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، 5/3 سال و براي دوره‌هاي كارشناسي پيوسته، 7 سال است.
  4. تبصره الحاقي به ماده 33: دانشجويان دوره شبانه مي‌توانند در هريك از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 4 نيمسال، متوالي يا متناوب، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.

تاريخ اجراي اين ماده واحده همان تاريخ اجراي آيين‌نامه مصوب جلسه 339 شورايعالي برنامه‌ريزي است. اما براي جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از اجراي آيين‌نامه‌هاي متفاوت، شوراي آموزشي دانشگاه مي‌تواند وضعيت دانشجويان خود را با مواد اين آيين‌نامه تطبيق داده آنها را طبق مقررات جديد فارغ‌التحصيل نمايد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها