آمار بازدیدکنندگان

2
236
442033

فراغت از تحصيل

فراغت از تحصيل

ماده 64: دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد ، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

تبصره 1: تاريخ فراغت از تحصيل ، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.

تبصره 2: با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد ، هر دانشگاه در هر نيمسال ، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي (در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي (در دوره كارشناسي)، مجدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند، تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات درسي تكراري علاوه بر نمرات قبلي، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.

تبصره1: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، بر اساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود.

تبصره 2: دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته ها كه بيش از 135 واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.

ماده 66:اين آيين نامه در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه‌ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1367 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم مي‌شوند لازم­الاجراست واز اين تاريخ به بعد تمام آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها ودستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي‌شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها