آمار بازدیدکنندگان

1
196
380777

غيبت در امتحان

غيبت در امتحان

ماده 15: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

ماده 16:تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شوراست.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها