آمار بازدیدکنندگان

1
209
380790

طول دوره

طول دوره:

ماده 13: حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است.در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها