آمار بازدیدکنندگان

2
249
457175

شرح وظایف

اداره امور آموزشی دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی بین ادارات آموزش دانشکده ها و سایر واحدهای ذیربط برای اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی و همچنین انجام امور اداری دانشجویان در مقاطع کاردانی وکارشناسی فعالیت نموده و امور محوله را مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار می دهد.

اداره امور آموزشی از بخش های زیر تشکیل گردیده است:

اداره خدمات آموزشی

اداره دانش آموختگان

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

پيرو مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه؛ از مورخ 97/4/16 لغايت

 

97/6/15 ساعت كاري كارمندان از جمله اداره كل آموزش از

 

ساعت 7:30 تا 13 خواهد بود.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها