آمار بازدیدکنندگان

1
199
380780

شرایط ورود

- شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

ماده 1: شرايط ورود در دوره‌هاي كارداني، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي ارشد پيوسته و دوره‌هاي دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و دامپزشكي، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است:

  1. مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
  2. داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جديد آمورش متوسطه) يا برابر آن براي آموزش‌هاي حوزوي (مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.
  3. پذيرفته شدن در آزمون ورودي
  4. سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها