آمار بازدیدکنندگان

2
219
380800

سال تحصیلی

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال و در صورت ضرورت يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پاياني دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي‌شود .

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها