آمار بازدیدکنندگان

1
352
415504

ساعات حل تمرين

ساعات حل تمرين

ماده 9: دانشگاه‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره كارشناسي تا 20 ساعت، در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته در طول دوره بيافزايند.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها