آمار بازدیدکنندگان

1
210
380791

ساعات حل تمرين

ساعات حل تمرين

ماده 9: دانشگاه‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره كارشناسي تا 20 ساعت، در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته در طول دوره بيافزايند.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها