آمار بازدیدکنندگان

4
391
415543

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

با توجه به مصوبات شصت و یکمین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 22/9/89 مقرر گردید در خصوص واحد تربیت بدنی 1 و 2 ، واحد تربیت بدنی 1 در ترم اول و دوم به صورت اجباری اخذ و در هر نیمسال دو دانشکده بتوانند این واحد را به دانشجویان ارائه دهند. در خصوص واحد تربیت بدنی 2 نیز پیشنهاد گردید که دانشجویان حداکثر تا ترم 6 این واحد را اخذ کنند.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها