آمار بازدیدکنندگان

1
179
380760

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

با توجه به مصوبات شصت و یکمین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 22/9/89 مقرر گردید در خصوص واحد تربیت بدنی 1 و 2 ، واحد تربیت بدنی 1 در ترم اول و دوم به صورت اجباری اخذ و در هر نیمسال دو دانشکده بتوانند این واحد را به دانشجویان ارائه دهند. در خصوص واحد تربیت بدنی 2 نیز پیشنهاد گردید که دانشجویان حداکثر تا ترم 6 این واحد را اخذ کنند.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها