آمار بازدیدکنندگان

1
41
323876

راهنمای دانشجو

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

نام نویسی

منع تحصیل همزمان

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

سال تحصیلی

حدود اختیارات دانشگاه در برنامه درسی

دروس انتخابی

ساعات حل تمرین

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

دروس پیشنیاز

طول دوره

حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

غیبت در امتحان

حذف و اضافه

حذف و اضافه

ارزبابی پیشرفت تحصیلی

معیارهای ارزیابی

درس ناتمام

اعلام نمرات

میانگین نمرات

نام نویسی مشروط

اخراج دانشجوی مشروط

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

انصراف از تحصیل

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

تعریف انتقال

تعریف انتقال

انتقال فرزاندان اعضای هیات علمی

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

دانشجوی مهمان

دانشجوی مهمان

تغییر رشته

 تغییر رشته

 تغییر رشته اضطراری

پذیرش واحدهای درسی

پذیرش واحدهای درسی

فراغت از تحصیل

فراغت از تحصیل

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

اطلاعيه‌هاي آموزشي

 • دانشجويان جدول ذيل مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر چه سريعتر

   

  به اداره كل آموزش (آقاي محمودي) مراجعه نمايند:

   

   

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  رشته

  شماره دانشجويي

  1

  محمدرضا عيدي

  مكانيك

  9013253121

  2

  عليرضا چگيني

  مهندسي شيمي

  9013223209

  3 محمدامين شفايي كامپيوتر 8813231224

  4

  محمدمهدي ضرابي تربيت بدني 9411263118

  5

  حميدرضا عسگري // 9311262204

  6

  محسن احمدي مكانيك 9313253123
         

   

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها