آمار بازدیدکنندگان

2
60
536753

راهنمای دانشجو

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

نام نویسی

منع تحصیل همزمان

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

سال تحصیلی

حدود اختیارات دانشگاه در برنامه درسی

دروس انتخابی

ساعات حل تمرین

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

دروس پیشنیاز

طول دوره

حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

غیبت در امتحان

حذف و اضافه

حذف و اضافه

ارزبابی پیشرفت تحصیلی

معیارهای ارزیابی

درس ناتمام

اعلام نمرات

میانگین نمرات

نام نویسی مشروط

اخراج دانشجوی مشروط

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

انصراف از تحصیل

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

تعریف انتقال

تعریف انتقال

انتقال فرزاندان اعضای هیات علمی

انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور

دانشجوی مهمان

دانشجوی مهمان

تغییر رشته

 تغییر رشته

 تغییر رشته اضطراری

پذیرش واحدهای درسی

پذیرش واحدهای درسی

فراغت از تحصیل

فراغت از تحصیل

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها