آمار بازدیدکنندگان

2
232
442029

دروس پيش نياز

دروس پيش نياز

ماده 12: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي ، در يك يا چند درس ، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده ، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس جبراني يا (پيش نياز دانشگاهي ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوبه بگذرانند.

تبصره 1: تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.

تبصره 2: سازمان سنجش و آموزش كشور ، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.

تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها