آمار بازدیدکنندگان

1
350
415502

دروس پيش نياز

دروس پيش نياز

ماده 12: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودي ، در يك يا چند درس ، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده ، از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس جبراني يا (پيش نياز دانشگاهي ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوبه بگذرانند.

تبصره 1: تعيين نوع درس ، تعداد واحد ، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.

تبصره 2: سازمان سنجش و آموزش كشور ، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر يك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار دهد.

تبصره 3: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو، محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.

تبصره 4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي‌شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها