آمار بازدیدکنندگان

2
224
442021

درس ناتمام

درس ناتمام

ماده 23:در موارد استثنايي، نمره تمرين دبيري، كار آموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود ، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط ، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها