آمار بازدیدکنندگان

1
359
415511

درس ناتمام

درس ناتمام

ماده 23:در موارد استثنايي، نمره تمرين دبيري، كار آموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود ، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط ، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها