آمار بازدیدکنندگان

1
365
415517

دانشجوی مهمان

دانشجوی مهمان

ماده 49: در مواردي كه دانشجو به طور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوي مهمان ، به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 50 : مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط به اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51 : مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52: هردانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تكدرس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره: انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت ، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53: واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي‌شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

ماده 54: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي‌شود

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها