آمار بازدیدکنندگان

2
216
380797

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

ماده 7 : تمام دانشگاهها موظفند برنامه‌هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس یا رعايت پيش­نيازها، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها