آمار بازدیدکنندگان

1
358
415510

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

ماده 7 : تمام دانشگاهها موظفند برنامه‌هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس یا رعايت پيش­نيازها، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها