آمار بازدیدکنندگان

2
234
442031

تغییر رشته

تغییر رشته

ماده 55 : دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند ، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذي ربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد :

1 ـ ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2 ـ حداقل1/6 و حداكثر 2/3 واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3 ـ نمره آزمون ورودي متقاضي از نمــره آزمون پايين ترين فـرد پذيرفته شده در سهميـه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4 ـ با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ، امكـان گذراندن واحدهاي درسـي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1 : تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط امكان پذير است .

تبصره 2 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است ، موكول به احراز شرايط مربوط است .

تبصره 3 : دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي ، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.

ماده 56 : تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح ، صورت مي گيرد. در غير اين صورت ، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر، امكان پذير است.

ماده 57 : در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي كند و پس از نام نويسي ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد. تبصره : اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 58 : دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذارنده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفتـه مي شـود كـه به تشخيص گـروه آموزشـي ، با دروس رشتـه جديد، اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1 : دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمـرات آنها در محاسبـه ميانگيـن كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين ، در كارنامـه دانشجـو باقـي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كـل واحدهـاي پذيرفتـه نشـده او كمتـر از 12 باشـد، جمعاً به عنـوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.

تبصره 2 : در صورتـي كه تعداد واحدهـاي دروس پذيرفتـه نشـده دانشجـو، در حدي باشد كه امكـان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طـول مـدت مجـاز تحصيل، از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها