آمار بازدیدکنندگان

2
220
380801

تعريف واحد درسي

تعريف واحد درسي

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاه‌هاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم‌قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري17 ساعت،عملي(يا آزمايشگاهي) 34 ساعت، كارگاهي (يا عمليات ميداني) 51 ساعت، كار اموزي و كارورزي (يا كار در عرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود. در مورد رشته‌هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوطه تعيين مي‌شود .

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها