آمار بازدیدکنندگان

2
240
442037

انصراف از تحصیل

انصراف از تحصیل

ماده 35: ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل خود را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36: دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي‌شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2: تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها