آمار بازدیدکنندگان

4
403
415555

انصراف از تحصیل

انصراف از تحصیل

ماده 35: ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل خود را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36: دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي‌شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2: تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها