آمار بازدیدکنندگان

1
192
380773

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

ماده 42: انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه صورت مي‌گيرد و اين ضوابط توسط دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاع مي‌شود.

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها