آمار بازدیدکنندگان

2
228
442025

انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور

انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور

 

ماده 43: انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج  از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل مطابق آيين‌نامه‌اي صورت مي‌گيرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شوراي عالي برنامه‌ريزي  تصويب و ابلاغ شده است.

ماده 44: دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد ، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد.

ماده 45: دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداكثر ، ظرف يك هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مكلف است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي ، نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.
تبصره: در صورت موافقت با انتقال،كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي‌شود.

ماده 46: در صورت انتقال فقطواحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است ، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.
تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده ،فقط در محاسبه ميانگين كل او محاسبه مي شود.

ماده 47: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود . و در مدرك،  تعداد واحدهاي گذارنده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبدأ و مقصد ، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده 48:انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها