آمار بازدیدکنندگان

1
369
415521

اخراج دانشجوي مشروط

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و  كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد ،  از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 30: دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ،از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود ، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين  كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد ، مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند.
تبصره: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط ، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود ، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاده ديگر ، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود ، در آن مقطع فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود ، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
ماده 31: دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود ، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها