آمار بازدیدکنندگان

2
217
380798

اخراج دانشجوي مشروط

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29: در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و  كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد ،  از ادامه تحصيل محروم مي شود.
ماده 30: دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ،از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود ، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين  كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد ، مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند.
تبصره: در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ، دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط ، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود ، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاده ديگر ، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود ، در آن مقطع فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود ، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است.
ماده 31: دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود ، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها