آمار بازدیدکنندگان

2
207
442004

آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

مقررات رتبه اول

نامه شماره 2146/21 مورخ 13/2/77 معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

مقدمه :

در اجراي بند 2 ماده 2 آئين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي كارشناسي ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفه اي ( پزشكي و دامپزشكي ) اين آئين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود .

ماده 1 – دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آئين نامه بهره مند شوند ، عبارتند از:

الف – برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور

ب – برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري )

ج – برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تبصره 1 – برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف ، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط بالاتر باشد.

تبصره 2 – دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تائيد شوراي آموزشی دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند ، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تا پس از بررسي و تائيد شورا بتوانند از مزاياي اين آئين نامه بهره مند شوند .

ماده 2 – در هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت ، دانشگاه مي تواند نسبت به تاسيس دفتر ويژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد.

ماده 3 – براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز ، دانشگاه يكي از اعضاي هيات علمي داراي مرتبه استادياري و بالاتر را به عنوان استادمشاور وي تعيين مي نمايد .

تبصره – حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي شود .

ماده 4 – دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استادمشاور و تاييد مدير گروه آموزشي مربوط ، بدون شركت در كلاس ، در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد . اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد .

ماده 5 – دانشجوي ممتاز مي تواند باتائيد استاد مشاور ، برخي از دروس مورد علاقه خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذراند . دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند.

ماده 6 – بنا به تشخيص استاد مشاور و تائيد مدير گروه آموزشي مربوط ، دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در كلاس بگذراند.

ماده 7 – دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديدعلمي به دانشجويان ممتاز ،‌ نسبت به تشكيل كلاس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد .

ماده 8 – به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي ، دانشگاه نسبت به برگزاري كلاسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي نمايد.

ماده 9 – دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي تواند با تاييد استادمشاور ،‌ حداكثر تا 27 واحد درسي انتخاب كند .

ماده 10 – دانشگاه موظف است تمهيدات لازم را براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانس هاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد .

ماده 11 – دانشگاه دراختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي ، كمك هزينه تحصيلي ، خوابگاه ، بن خريد كتاب ، استفاده از كتابخانه ها و آزمايشگاهها و ... بايد براي دانشجويان ممتاز تسهيلات ويژه قائل شود .

ماده 12 – دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دورشته تحصيلي پس از تائيد استاد مشاور موافقت نمايد .

تبصره – مقررات تحصيل همزمان در دورشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ مي شود .

ماده 13 – چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از 17 كمتر باشد ، او نمي تواند از تسهيلات اين آئين نامه استفاده كند . در اين صورت مطابق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه خواهد داد .

ماده 14 – وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاهها حسب مورد ، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانات مراكز اطلاع رساني ، مؤسسات پژوهشي ، باشگاه دانش پژوهان جوان و ... اقدامات لازم رامعمول مي دارند .

ماده 15 – وزارت فرهنگ و آموزش عالي از محل اعتبارات متمركز خود بودجه اي را به نسبت تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص مي دهد .

ماده 16 – اين آئين نامه در 16 ماده و 4 تبصره درجلسه مورخ 5/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها