آمار بازدیدکنندگان

2
211
442008

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

كميسيون بررسي موارد خاص كه از اين پس به لحاظ اختصار كميسيون نامبده مي شود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد اين آيين نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايد.

ماده 1، تعريف موارد خاص : موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيلي آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها كه در تحصيلشان مؤثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها و ارايه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر و همه جنبه نياز داشته باشد.

ماده 2، اختيارات كميسيون: كميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي مؤسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي كند و در چار چوب اختيارات زير تصميم گيري و رأي خود را صادر مي نمايد.

الف : اختيارات مربوط به دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته الف 1: اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني كه با وجود رعايت ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند 69 شوراي عالي برنامه ريزي در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنكه ميانگين كلشان كمتر ا ز ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.

الف 2: اجازه انتقال موقت يا دائم از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني كه براساس آيين نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند در صورت موافقت كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاههاي مبدأ و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي، نيمه متمركز و دانشگاه پيام نور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و نيز انتقال دانشجويان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاَ ممنوع است و توسط كميسيون قابل بررسي نمي باشد، ولي كميسيون مي تواند تقاضاي انتقال دانشجويان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي را مورد بررسي قرار داده و درباره آن تصميم گيري كند.

الف3 : موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يك نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته اي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

الف 4 : موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه بدلايل موجه با ارايه مدرك مستدل حداكثر يكسال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشكلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

تبصره : مدت غيبت اين قبيل دانشجويان جزو سنوات تحصيلي آنان محسوب مي شود.

الف 5 : موافقت با حداكثر يكسال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارايه مدرك مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و يا خانم هايي كه دوران بارداري و زايمان را سپري مي نمايند و يا كساني كه با تأييد وزير مربوط به كارشان نياز مبرم مي باشد.

الف 6 : موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك رشته به رشته اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در رشته فعل خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

الف 7 : موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يك گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در صورتي كه دانشجو توانايي ادامه تحصيل در كليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در كل كشور در سهميه مربوط.

ماده 3 ،تركيب اعضاء: رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميسيون. معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه بعنوان دبير كميسيون . معاون آموزشي دانشگاه . چهار نفر از اعضاء هيأت علمي صاحب نظر و متعهد دانشگاه به پيشنهاد دبير كميسيون .

تبصره 1 : مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، مدير كل امور آموزشي، مدير كل تحصيلات تكميلي و مدير كل امور فرهنگي چنانچه عضو هيأت علمي باشند براي عضويت در كميسيون در اولويت قرار دارند.

تبصره 2 : كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه منصوب مي شوند و رونوشت حكم آنان براي معاونت دانشجويي وزارت ارسال مي گردد.

ماده 4، نحوه ارجاع پرونده ها : كميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهايي كه به يكي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد:

1-مواردي كه پس از طرح در كميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با امضاء معاون آموزشي به كميسيون ارجاع شود.

2-تقاضاي دانشجوياني كه به تشخيص رئيس دانشگاه، معاون دانشجويي و يا معاون آموزشي به كميسيون ارجاع گردد.

تذكر 1 : جلسات كميسيون با حضور رئيس دانشگاه، معاونين دانشجويي، آموزشي و نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با رأي مثبت نصف به اضافه يك كليه اعضاء معتبر مي باشد.

تبصره : در صورت عدم امكان حضور رئيس دانشگاه جلسه با حضور نماينده تام الاختيار ايشان تشكيل خواهد شد.

تذكر 2 : جلسات كميسيون حداقل هر 15 روز يكبار و در صورت ضرورت بنا به تشخيص دبير كميسيون به صورت فوق العاده تشكيل مي شود.

تذكر 3 : صورت جلسات كميسيون با شرح وضعيت تحصيلي دانشجويان و دلايل خاص بودن آنها پس از امضاء كليه اعضاء حاضر در جلسه جهت تأييد رئيس دانشگاه ارسال مي گردد.

تذكر 4 : آراء صادره پس از امضاء رئيس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشي لازم الاجراست.

تذكر 5 : دبير كميسيون پس از بررسي مقدماتي سوابق امر، موارد را جهت رسيدگي در كميسيون مطرح مي نمايد.

ماده 5 ،گزارش به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص: دبير كميسيون موظف است حداقل هر دو ماه يكبار گزارشي مكتوب از فعاليتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات كميسيون به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجويي وزارت فرهنگي و آموزش عالي ارسال كند.

ماده 6 ، موارد استثنايي: مواردي را كه از اختيارات كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه نمي باشد و كميسيون دانشگاه تشخيص مي دهد تا در كميسيون مركزي موارد خاص رسيدگي گردد وضعيت تحصيلي دانشجو حسب فرم مربوط به همراه ساير مدارك يا امضاء رياست دانشگاه به كميسيون مركزي بررسي موارد خاص ارسال شود.

تذكر : آراء كميسيون مركزي بررسي موارد خاص براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي لازم الاجراست.

ماده 7: آراء كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجويي وزارت مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه خارج از اختيارات كميسيون دانشگاه تشخيص داده شود به آن رسيدگي خواهد شد. اين آيين نامه در 7 ماده در تاريخ 16/12/74 به تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب جايگزين آيين نامه قبلي مي شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها