کارکنان

مدیــر کل آموزش

آقای دکتر محمدعلی بداغی‌فرد

تلفن مستقیم: 

 معـاون

خانم زهرا خواجوی شماره تماس: 1354 3262

 

اداره خدمات آموزشی

کارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور شماره تماس: 1360 3262

بایگانی جاری: خانم نسرین فراهانی شماره تماس: 1366 3262
 
اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی   شماره تماس: 1370 3262

خانم زهره محمدی   شماره تماس: 1372 3262

 

 اداره امور دانش آموختگان

کارشناسان: 

خانم مریم بیاتی           شماره تماس: 1384 3262

خانم اعظم سمیعی      شماره تماس: 1382 3262

خانم لیلا محمدی‌نسب  شماره تماس: 1380 3262

 

کارشناس دفتر مؤسسات غیرانتفاعی: آقای علیرضا بهرامیان

شماره تماس: 1356 3262
بایگانی اداره دانش‌آموختگان: آقای سیدقاسم حسینی
شماره تماس: 1386 3262
  دفتر مدیر کل

آقای مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدیر امور آموزشی و کارشناس امور مشمولین

تلفن مستقیم: 1350 3262

دبیرخانه آموزش

آقای حشمت ا... جودکی

تلفن مستقیم: 1324 3262

  


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک