پذیرش واحدهای درسی

ماده63: معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلا در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانیده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

  1. دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجا ز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.
  2. دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
  3. تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.
  4. محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1: معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروههای آموزشی ذی ربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود.

تبصره 2: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3: به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک