نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاه‌های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم‌قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری17 ساعت،عملی(یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کار اموزی و کارورزی (یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی (یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی تدریس می‌شود. در مورد رشته‌هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوطه تعیین می‌شود .

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی‌شود .

حدود اختیارات دانشگاه در برنامه درسی

ماده 7 : تمام دانشگاهها موظفند برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس یا رعایت پیش­نیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است

دروس انتخابی

ماده8:دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده 9: دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت لزوم، به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره کارشناسی تا 20 ساعت، در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته در طول دوره بیافزایند.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک