میانگین نمرات

میانگین نمرات

ماده 26: در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال ودر پایان دوره تحصیلی ، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می‌شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراندن ، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود،به همین نحو نمرات دانشجو ، در نیمسالی که الزاما کمتر از 12 واحد انتخاب می کند ، و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جرو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک