معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی

ماده 20: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 21: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22: حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هز یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک