معاون آموزش کل

معاون

نام و نام خانوادگی: زهرا خواجوی

سمت: معاون مدیر امور آموزشی

تلفن مستقیم: 32621354-086

 

شرح وظایف معاون مدیرکل آموزش

  • هماهنگی با مدیرآموزش در کلیه وظایف محوله و نظارت بر فعالیت های آموزشی واحدهای تابعه، نظارت بر امور و هماهنگی با واحدهای خارج از اداره آموزش
  • امضاء و تأیید مکاتبات دانشجویان و...

روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک