مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 33:دانشجو می‌تواند در هر یک از دوره‌های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو درهردوره محسوب می‌شود.

ماده 34:تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

 

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام‌نویسی، موافقت یا عدم موافقت با در خواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل

ماده 35: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشکده محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف از تحصیل، حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل خود را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 36: دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.

 

تبصره 2: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده 37: دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت ، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود ، می تواند با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه ، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک