مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده 37: دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت ، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود ، می تواند با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه ، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل تا 4 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک