مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی

ماده 33:دانشجو می‌تواند در هر یک از دوره‌های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره: مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو درهردوره محسوب می‌شود.

ماده 34:تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام‌نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام‌نویسی، موافقت یا عدم موافقت با در خواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک