ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

ماده واحده در مورد دانشجویان شبانه

مصوب جلسه 347 مورخ 27/7/1376 شورای عالی برنامه ریزی

(پیوست آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 شورایعالی برنامه ریزی)

تمام مواد آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 اردیبهشت ماه 1376 شورای‌عالی برنامه‌ریزی برای دانشجویان دوره شبانه نیز لازم‌الاجرا است. جز در 4 مورد زیر که به صورت تبصره الحاقی به مواد مربوط در آئین نامه فوق اضافه می‌شود.

  1. تبصره الحاقی به ماده 1: به هنگام نام‌نویسی در هر نیمسال تحصیلی، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر، برابر تعرفه‌های مصوب هیأت امنای دانشگاه یا مراجع قانونی، برای دانشجویان شبانه و پیام‌نور، علاوه بر سایر شرایط الزامی‌است.
  2. تبصره الحاقی به ماده 11: حداقل واحد انتخابی برای دانشجویان شبانه در هر نیمسال تحصیلی، 10 واحد است و در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل واحد معاف است
  3. تبصره الحاقی به ماده 13: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های شبانه، برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، 5/3 سال و برای دوره‌های کارشناسی پیوسته، 7 سال است.
  4. تبصره الحاقی به ماده 33: دانشجویان دوره شبانه می‌توانند در هریک از دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 2 نیمسال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته حداکثر برای 4 نیمسال، متوالی یا متناوب، از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

تاریخ اجرای این ماده واحده همان تاریخ اجرای آیین‌نامه مصوب جلسه 339 شورایعالی برنامه‌ریزی است. اما برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از اجرای آیین‌نامه‌های متفاوت، شورای آموزشی دانشگاه می‌تواند وضعیت دانشجویان خود را با مواد این آیین‌نامه تطبیق داده آنها را طبق مقررات جدید فارغ‌التحصیل نماید.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک