فراغت از تحصیل

ماده 64: دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد ، فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.

تبصره 1: تاریخ فراغت از تحصیل ، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

تبصره 2: با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد ، هر دانشگاه در هر نیمسال ، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد ، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات درسی تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره1: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، بر اساس ماده 30 و تبصره آن می تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

تبصره 2: دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته ها که بیش از 135 واحد درسی دوره را با حداقل میانگین نمرات 12 گذرانده باشند در صورتی که به دلایلی از تحصیل منع شوند و یا مایل به ادامه تحصیل نباشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.

ماده 66:این آیین نامه در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1367 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی که از سال تحصیلی 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم می‌شوند لازم­الاجراست واز این تاریخ به بعد تمام آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می‌شود.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک