طول دوره

طول دوره:

ماده 13: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است.در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک