سال تحصیلی

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و در صورت ضرورت یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره: مدت امتحانات پایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی‌شود .


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک