ساعات حل تمرین

ساعات حل تمرین

ماده 9: دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت لزوم، به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره کارشناسی تا 20 ساعت، در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته در طول دوره بیافزایند.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک