زمان اخذ دروس تربیت بدنی

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

با توجه به مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 22/9/89 مقرر گردید در خصوص واحد تربیت بدنی 1 و 2 ، واحد تربیت بدنی 1 در ترم اول و دوم به صورت اجباری اخذ و در هر نیمسال دو دانشکده بتوانند این واحد را به دانشجویان ارائه دهند. در خصوص واحد تربیت بدنی 2 نیز پیشنهاد گردید که دانشجویان حداکثر تا ترم 6 این واحد را اخذ کنند.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک