دستورالعمل ثبت نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

دستورالعمل ثبت نام و ارائه نمره درس پروژه کارشناسی

(مصوبات شصت و نهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص ثبت نام و ارائه پروژه کارشناسی مورخ 13/2/90)

دانشجویانی که در نیمسال اول هر سال تحصیلی درس پروژه را اخذ می نمایند و در پایان همان نیمسال موفق به پایان پروژه نمی گردند در صورت ادامه پروژه باید هنگام انتخاب واحد نیمسال بعدی، واحد " ادامه پروژه " را با ارزش صفر واحد درسی اخذ نمایند. بدیهی است دانشجویان شبانه موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشند و برای دانشجویان روزانه آن نیمسال جزو نیمسالهای استفاده از آموزش رایگان محسوب می گردد.

دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال اول هر سال تحصیلی اخذ می نمایند، حداکثر تا پایان نیمسال دوم همان سال تحصیلی ( 31 تیرماه) مهلت اتمام پروژه را دارند ( با رعایت بند 1 فوق)، و در صورت عدم ارائه نمره، نمره آنان از سوی آموزش صفر منظور خواهد گردید و دانشجو موظف به اخذ مجدد درس در اولین نیمسال بعد و اتمام آن تا پایان همان نیمسال می باشد. اخذ مجدد درس منوط به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برای کلیه دانشجویان اعم از روزانه و شبانه خواهد بود.

دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال دوم اخذ می نمایند و تا پایان همان نیمسال موفق به اتمام پروژه نمی شوند فقط تا پایان نیمسال تابستان ( 31 شهریور ماه ) مهلت اتمام پروژه را خواهند داشت. در صورت عدم ارائه نمره تا پایان شهریور ماه، نمره دانشجو در آن درس صفر منظور می گردد و دانشجو موظف خواهد بود درس را در نیمسال بعد مجدداً اخذ نموده و تا پایان همان نیمسال نمره قبولی کسب نماید. درضمن اخذ مجدد درس منوط به پرداخت شهریه ثابت و شهریه متغیر برای کلیه دانشجویان اعم از روزانه و شبانه خواهد بود.

در صورتی که دانشجویی در نیمسال آخر تحصیل با احتساب درس پروژه زیر سقف آیین نامه واحد داشته باشد ( دانشجویان شبانه 10 واحد و دانشجویان روزانه 12 واحد )، حداکثر مهلت اتمام پروژه پایان همان نیمسال خواهد بود. در صورت عدم اتمام پروژه در آن نیمسال نمره دانشجو صفر منظور خواهد گردید و دانشجو موظف به اخذ مجدد درس و پرداخت شهریه می باشد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک