درس ناتمام

درس ناتمام

ماده 23:در موارد استثنایی، نمره تمرین دبیری، کار آموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توأم با پروژه ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک