دانشجوی مهمان

ماده 49: در مواردی که دانشجو به طور موقت ، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوی مهمان ، به طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.

ماده 50 : مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه ، مشروط به این است که، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51 : مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52: هردانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی، یا دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک دانشگاه، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی که دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تکدرس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره: انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تکدرس و چه به صورت تمام وقت ، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53: واحدهایی را که دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 54: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک